Vooral eigen personeel wordt niet vergeten analysez Tabel 7: Gedifferentieerde inzet van eindejaarsgeschenken voor relaties Geslacht Leeftijd n= Ja Nee Totaal 16 % 62 38 100 16 % 31 69 100 16 % 69 31 100 Hoogte verkopen Afgenomen product 16 % 31 69 100 Functieniveau 16 % 56 44 100 Vestiging 16 % - 100 100 verschillende varianten te werken. Als men dat al doet gaat dat op basis van diverse criteria, zoals tabel 7 laat zien: het geslacht van de ontvanger is belangrijk, maar ook de omzet die gekoppeld is aan de relatie die het eindejaarsgeschenk ontvangt, oftewel: hoe groter de klant, hoe waardevoller zijn eindejaarsgeschenk. Op enige afstand is het functieniveau van de ontvanger bepalend voor de vraag wat men krijgt. Dat betekent dat directieleden van bedrijven waar men een relatie mee heeft, vermoedelijk een waardevoller eindejaarsgeschenk ontvangen dan lagere functionarissen die bij dat bedrijf werken en die ook contact hebben met het bedrijf dat die eindejaarsgeschenken verstrekt. Een vrij traditionele benadering waarvan je je kunt afvragen of die anno 2012 nog wel passend is, afgezien van de fiscale regels die qua waarde van het te verstrekken geschenk niet zoveel ruimte laten voor al te grote differentiatie. Rol van leveranciers Veel opdrachtgevers bepalen zelf wat voor kerstpakketten en eindejaarsgeschenken ze gaan verstrekken. Maar een en ander moet wel geleverd worden en dat betekent dat men in veel gevallen een beroep moet doen op al dan niet gespecialiseerde leveranciers van kerstpakketten en eindejaarsgeschenken. We zagen ook al dat een derde van de bedrijven zich over de inhoud ook laat adviseren door die leveranciers. Op basis waarvan selecteren en evalueren opdrachtgevers hun leveranciers? Tabel 8 geeft het antwoord. Het belangrijkste criterium: de eerdere ervaringen met een leverancier. Doet hij z’n werk goed, dan is er een goede kans dat dezelfde leverancier ook volgend jaar weer ingeschakeld wordt. Meer specifiek let men op de geboden service, op de gehanteerde prijzen en op Tabel 8: Criteria voor het selecteren en evalueren van leveranciers van kerstpakketten en eindejaarsgeschenken n= Eerdere ervaringen Geboden service Prijsniveau Productassortiment Kwaliteit van advies Bekendheid Aanbeveling Website Vestigingsplaats Aanwezigheid op vakbeurs Advertenties/folders Andere criteria 93 % 74 49 49 45 33 16 14 14 13 13 4 5 Over het onderzoek en de respondenten In juli 2012 zijn ruim 400 opdrachtgevers per e-mail gevraagd deel te nemen aan het onderzoek dat in opdracht van Het Portaal, de uitgever van PromZ magazine, uitgevoerd werd door One Question in samenwerking met Isiz. Het betrof opdrachtgevers die zich in maart j.l. voorgeregistreerd hadden voor een bezoek aan de vakbeurs PromZ Event 2012. Precies 159 van hen vulden de vragenlijst in. Van deze opdrachtgevers was ruim 35% werkzaam in de zakelijke dienstverlening, de overige 65% was werkzaam bij fabrikanten en importeurs van consumenten- en zakelijke producten, bij retailbedrijven en groothandels, in de bancaire sector en bij (semi) overheidsinstanties. Het ging daarbij in 36% van de gevallen om bedrijven en organisaties met minder dan 20 werknemers maar in 20% van de gevallen ook om bedrijven en organisaties met meer dan 1.000 werknemers. De respondenten waren in diverse functies werkzaam (o.a. 27% directie, 13% inkoop, 12% marketing, 6% sales management, naast diverse andere functies zoals human resource). Er was sprake van een zeer brede spreiding over leeftijden, met een modale leeftijd van rond 45 jaar. De verdeling man/vrouw was bij deze respondenten precies fifty/fifty. Hiermee is sprake van een representatieve steekproef van de totale groep opdrachtgevers op het gebied van promotionele producten. het aangeboden productassortiment, criteria die samen op een min of meer gedeelde tweede plaats komen. Een derde van de opdracht gevers let ook op de kwaliteit van het advies dat leveranciers geven als het om kerstpakketten en eindejaarsgeschenken gaat. Tevreden over adviezen Er is aanvullend gevraagd hoe men oordeelde over dat advies: driekwart van de opdrachtgevers vindt die adviezen goed tot zeer goed, een kwart vindt ze goed noch slecht, vrijwel niemand vindt ze slecht. Duidelijk is dat, als men advies vraagt (en dat kan gaan over de samenstelling van een eindejaarspakket maar ook over de logistiek, de wettelijke regels, de verpakking en wat al niet meer) de meerderheid van de opdrachtgevers een goed antwoord op de gestelde vraag krijgt. Kerstpakketten en eindejaarsgeschenken: het is een vak apart. Ook opdrachtgevers die kerstpakketten en eindejaarsgeschenken zelf regelen zouden zich moeten afvragen of ze niet kunnen profiteren van de adviezen van gespecialiseerde leveranciers. Opdrachtgevers die dat wel doen hebben er immers baat bij! 9 2012 - nummer 3 - www.promz.nl 23 Pagina 22

Pagina 24

Scoor meer met een e-commerce shop in uw clubmagazines. Velen gingen u voor en publiceerden onderwijs magazines online.

PromZ Magazine 3-2012 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication